Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Agencje zatrudnienia

UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

 1. termin zawarcia umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
 2. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia;
 3. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
 4. zasady dokumentowania spełnienia warunku doprowadzenia bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

 1. w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30 % łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
 2. po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4, nie może być niższa niż 50 % tej łącznej kwoty.

W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w pkt 4, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi.

W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 4, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

 #propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-02-11 11:21 Odwiedziny: 4734 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2BVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuBVrXXXkpwj-_mzp-B1iZXrA4Qem5y9puN5aLG7ZLM5w

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69-XvB8kxqhFH40333B2h8qffHwDw_YLsamb7jq6uY2tw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl