Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Bon na zasiedlenie

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, który zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli

1) z tytułu wykonywania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;

2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Podstawa przyznania bonu na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy starostą i bezrobotnym.

Wysokość środków, która może być przyznana w ramach bonu na zasiedlenie oraz przedmiot finansowania

Wysokość środków, która może być przyznana w ramach bonu na zasiedlenie określa umowa, z zastrzeżeniem, że wysokość środków nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Środki w ramach bonu na zasiedlenie przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawowe zobowiązania bezrobotnego z tytułu otrzymania bonu na zasiedlenie

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:
1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 

Konsekwencje w przypadku niewywiązania się z zobowiązań w ramach bonu na zasiedlenie

Kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty w przypadku:

1) niedostarczenia do powiatowego urzędu pracy do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenia o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

2) nieprzedstawienia do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

Kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Kryla Inspektor  +48 16 632 08 51 wew. 269  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 3 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 19-06-27 08:32 199.5KB 1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 19-06-27 08:31 115.5KB 2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie pobierz
Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) 16-07-11 08:44 203.69KB Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) pobierz
Utworzono: 2014-06-09 11:03 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-09 14:30 Odwiedziny: 7872 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJtCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rdCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A1CJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MtCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rxCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LdCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoxCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRptCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ytCJD_ImClOt9FiiKDq4l8pQS50wD3zMIm7L1I6IXMeHg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69oiuPO-rGvF-Dc1bLCOJnpcs91m6CLGV4qVsCF7Yr9tA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl