Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Bon zatrudnieniowy

Czym jest bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy, stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni osobę bezrobotną do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, część kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Komu może być przyznany bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:
1) nie ukończyła 30 roku życia,
2) złożyła wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Podstawa przyznania bonu zatrudnieniowego

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta. W terminie określonym przez starostę osoba bezrobotna podejmuje próbę znalezienia pracodawcy, który zatrudni ją przez okres 18 miesięcy na zasadach określonych dla bonu i w tym terminie dostarcza wypełniony bon do powiatowego urzędu pracy.

Okres refundacji i jej wysokość

Zgodnie z zasadami określonymi dla bonu zatrudnieniowego, refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Podstawa realizacji bonu zatrudnieniowego

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą.

Konsekwencje wobec pracodawcy w przypadku niewywiązania się z obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 18 miesięcy

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

1) kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby bezrobotnej lub
2) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od  dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy zatrudniania po zakończeniu okresu refundacji.

W jakich przypadkach pracodawca nie zwraca refundacji

W przypadku:
1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowaną osobę bezrobotną,
2) rozwiązania z osobą bezrobotną umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
3) wygaśnięcia stosunku pracy skierowanej osoby bezrobotnej
- pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia osoby bezrobotnej.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Kryla Inspektor  +48 16 632 08 51 wew. 269  


 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 2 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 18-07-10 14:43 183.43KB 1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 18-07-10 14:43 110KB 2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego pobierz
Utworzono: 2014-06-05 15:09 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-01-23 11:37 Odwiedziny: 3814 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJtOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rdOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A1OPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MtOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rxOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LdOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoxOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRptOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ytOPphgiO7LGZ7Db50LILby8RpRBxYn8GBG1WwpQrgabg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv68YK5t-BSYrYqwj3LZgLr5_hHkGB7UgnfhbycYafynA6g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl