Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Dodatek aktywizacyjny

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie jego pobierania podejmie zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

 1. W wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 z późn. zm.), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. Skierowania bezrobotniego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1.
 2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
 3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.

Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest na wniosek bezrobotnego

Do wniosku o wypłatę dodatku aktywizacyjnego należy dołączyć:

 • umowę o pracę
 • umowę zlecenie, umowę o dzieło
 • inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku. Chyba, że najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie rozpoczyna się w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które podjęły zatrudnienie z własnej inicjatywy, zobowiązane są do dostarczenia do 6 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje dodatek aktywizacyjny – zaświadczenia potwierdzającego, że nadal są zatrudnione.

Osoby, które podjęły zatrudnienie ze skierowania przez PUP powinny dostarczać w wyżej wymienionym terminie – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia brutto.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Maria Krzych specjalista do spraw ewidencji i świadczeń  (16) 632-08-51 wew. 256  
Urszula Wajda specjalista do spraw ewidencji i świadczeń  (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Renata Kornaga 2018-10-10 11:35 Odwiedziny: 4558 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2N12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuN12C1Fm2J-MuxBwI_Im5XdZYVpovBcaiveyDAbSDdog

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv68i56X7HmY5ffviLA7kibq4c4aCRtzALt6opyT6qdiQaQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl