Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

Osoba rejestrująca się jest zobowiązana przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku: inny dokument tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie o zameldowaniu oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu przez urząd miejski z podanym numerem ewidencyjnym PESEL,
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplom (wraz z suplementem), zaświadczenie o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

 • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzedu Miast lub Gminy,
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 • zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku chorobowego w trakcie trwania działalności gospodarczej z uwzględnieniem podstaw zasiłku chorobowego.

Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jej nie rozpoczęły przedkładają:

 • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej zawierającą datę podjęcia działalnosci gospodarczej.

Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

 • dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania dzialalności gospodarczej z podaniem okresu jej zawieszenia.

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

 • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 • świadectwo zwolnienia,
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jak kwota stanowiła podstwę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • świadectwo potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, przedkładają:

 • decyzję o przyznaniu oraz odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
 • w przypadku braku decyji zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały zasiłek chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru tego zasiłku.

Osoby, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania ubezpieczeniu, umowę uaktywniającą.

Osoby, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem :

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania ubezpieczeniu.

Osoby, które pobierały zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów:

 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o okresie pobierania świadczenia.

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 • książeczkę wojskową.

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegow krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 • dokument U1/formularz E301,
 • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Dodatkowo należy przedłożyć w przypadku osób:

 • będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej – zaświadczenie o powierzchni tej nieruchomości wyrażonej w ha przeliczeniowych lub aktualny nakaz podatku rolnego;
 • będących współmałżonkami lub domownikami w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe – decyzję z KRUS o podleganiu bądź nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • posiadających zameldowanie czasowe - zaświadczenie o zameldowaniu;
 • pobierających rentę rodzinną - aktualną decyzjię o wysokości renty;
 • zgłaszających do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - numer PESEL.
 • pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do lat 15 - zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej potwierdzające pobieranie tego zasiłku.


Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Renata Kornaga 2018-06-21 12:10 Odwiedziny: 4944 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2YGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69qn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

Projektowanie stron: IntraCOM.pl