Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Obowiązki bezrobotnych

Do obowiązków osoby bezrobotnej należy:

 • zgłaszanie się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym, w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia zatrudnienia;

 • powiadomienie powiatowego urzędu pracy w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w wyznaczonym terminie;

 • przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • wyrażenie zgodny na ustalenie profilu pomocy;

 • poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;

 • dostarczanie do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia lekarskiego;

 • powiadomienie w ciągu 7 dni powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (umowa - zlecenie, umowa o dzieło), bez względu na wysokość wynagrodzenia lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;

 • powiadomienie właściwego powiatowego urzędu pracy o każdej zmianie miejsca zameldowania lub pobytu i zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;

 • zawiadomienie urzędu o pobycie za granicą lub o innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (okres ten łącznie nie może przekroczyć 10 dni w jednym roku kalendarzowym);

 • powiadomienie powiatowego urzędu pracy o udziale w szkoleniu bez skierowania starosty, finansowanym z publicznych środków wspólnotowych i krajowych, organizowanym przez inny podmiot niż urząd, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;

 • podjęcie po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • w przypadku uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych - przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

 • udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;

 • uczestniczenie w szkoleniu, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, wykonywaniu prac społecznie użytecznych lub innej formie pomocy określonej w ustawie,

 • powiadomienie o odbywaniu wolontariatu lub praktyki absolwenckiej i przedstawienia  zawartego porozumienia lub umowy;

 • zwrot kwoty nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku, stypendium) wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji;

 • bezzwłoczny zwrot pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania jej na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia;

 • zwrot kwoty na finansowanie studiów podyplomowych, jeżeli zostały one przerwane z winy bezrobotnego;

 • zwrot kosztów szkolenia, jeżeli nie zostało ono ukończone z winy bezrobotnego, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

 • zwrot kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego, sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata  Kornaga specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 254   
Maria Krzych specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-02 09:48 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 10:03 Odwiedziny: 3613 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2X88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuX88fBa2Vz4SxzYTzlRdFYVy_mpPXvRvJcFquNUjHtUQ

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_pB6ObWeQhLW0e6OsDJ3GidLzYEy1O3xexWys_lQPf1Q

Projektowanie stron: IntraCOM.pl