Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przepisów o zatrudnieniu socjalnym, oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

 • załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650),

 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

 • pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

 • udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;

 

8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.

Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż w/w wymienione, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

 

W pozostałych sprawach niż wymienione wyżej istnieje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, który ciąży na osobach fizycznych, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek wydaje się zaświadczenie. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwolnione od opłaty skarbowej są między innymi osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, czyli dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

Wysokość opłaty skarbowej od pozostałych zaświadczeń wydawanych w celach innych niż wymienione w pouczeniu wynosi 17,00 zł.

 


Opłatę skarbową należy zapłacić na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w następujący sposób

 • na rachunek bankowy: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002 / Bank Spółdzielczy w Lubaczowie;

 • osobiście w kasie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:30 - 15:30.

 

1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego     Ustawa o opłacie skarbowej.pdf

Utworzono: 2017-03-17 09:09 | Redagował: Renata Kornaga 2018-07-05 12:06 Odwiedziny: 2459 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJvEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rfEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A3EuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MvEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rzEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LfEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZozEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpvEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yvEuzyJ5GSAF5EdvvM9onev76-yPI_a33y6Va93ouURN_jqhk3cU38TvWQAiZvXr4XJnIfreXc4eKFSN9LJFQ9C

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_CESMC8TD04czqXlgilPgLpcwNUfF3EewGPJnMKaxMIvWvhfDwqXSD4MBwFYEfpbNtXikcg5xdBbZffRYv5p8X

Projektowanie stron: IntraCOM.pl