Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Nie wiesz jak rozpocząć poszukiwania pracy i gdzie jej szukać?
Jesteś zniechęcony/a przygnębiony/a brakiem efektów swoich poszukiwań?
Masz trudności z rozpoznaniem swoich predyspozycji zawodowych?
Nie potrafisz zaprezentować się  podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą?
Masz trudności z napisaniem dokumentów aplikacyjnych?
Pragniesz uzyskać wsparcie i nauczyć się wierzyć we własne siły i możliwości?

SKORZYSTAJ Z OFERTY KLUBU PRACY !!!


Klub Pracy przeznaczony jest dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia umiejętności poszukiwania i podejmowania zatrudnienia w szczególności  poprzez:

•    uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
•    uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, 
•    dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia

Z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskiwaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia mogą korzystać osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo szybko i stawia przed nami nowe wymagania. Jednym ze sposobów przygotowania się do lepszego funkcjonowania na rynku pracy jest udział w zajęciach Klubu Pracy.

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenie w ramach Klubu Pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które nie mają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub są zniechęcone dotychczasowym brakiem efektów swoich działań. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Pracy pomaga osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności oraz samodzielności. Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy prowadzone jest w formie zajęć grupowych z aktywnym udziałem uczestników. W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne metody szkoleniowe:
- indywidualne prezentacje,
- dyskusja w grupie, "burza mózgów",
- granie ról,
- ćwiczenia w parach,
- metody symulacyjne z użyciem kamery.

Podczas szkolenia w Klubie Pracy uczestnicy:

•    poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą; 
•    dokonują analizy lokalnego rynku pracy; 
•    dokonują bilansu swoich słabych i mocnych stron; 
•    dopasowują swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oferty rynku pracy;
•    podejmują decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej; 
•    nabywają wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy; 
•    nawiązują  kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia; 
•    korzystają z wyposażenia Klubu Pracy.

Czas trwania programu

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy to zajęcia  w ramach których osoby bezrobotne i poszukujące pracy przez dwa tygodnie zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania pracy. Trzeci tydzień przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas zajęć. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy jest bezpłatne. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę przysługuje stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium w okresie szkolenia wynosi miesięcznie 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godz. miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
Urząd pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowaną osobę, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
Stypendium szkoleniowe nie jest przyznawane bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Osobom skierowanym na szkolenie z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, z wyłączeniem stypendium przysługującym z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone.

Zasoby danych i informacji

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy realizowana w Klubie Pracy umożliwia nieodpłatne korzystanie przez wszystkich zainteresowanych ze sprzętu stanowiącego wyposażenie klubu pracy, materiałów informacyjnych, prasy, literatury, artykułów piśmienniczych i innych materiałów użytecznych w trakcie poszukiwania odpowiedniego zatrudnienia. Osoby korzystające z usług Klubu Pracy mają  możliwość skorzystania z telefonu i komputera w celu skontaktowania się z pracodawcą oraz napisania dokumentów aplikacyjnych.

W Klubie Pracy znajdziesz:

•    literaturę dotyczącą technik poszukiwania pracy, zakładania działalności gospodarczej oraz szereg pozycji poruszających temat bezrobocia;
•    wykaz stron internetowych, na których są bazy danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej,
•    dane i informacje dotyczące możliwości podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne,
•    filmy szkoleniowe pomocne w poszukiwaniu pracy,
•    wykaz szkół i instytucji szkoleniowych, 
•    informacje o projektach i programach rynku pracy, w ramach których można uzyskać pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Anna Stankiewicz Doradca zawodowy 16 632 08 51 w. 281  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wykaz zajęć aktywizacyjnych Klubu Pracy w danym roku [ 1 ]
Wykaz zajęć aktywizacyjnych w I kwartale 2014 Wykaz zajęć aktywizacyjnych w I kwartale 2014 14-01-09 14:51 28.2KB Wykaz zajęć aktywizacyjnych w I kwartale 2014 pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wzory CV i listów motywacyjnych [ 7 ]
Cv w formie Europass w języku angielskim Cv w formie Europass w języku angielskim 12-11-17 09:51 70.95KB Cv w formie Europass w języku angielskim pobierz
Cv w formie Europass w języku polskim Cv w formie Europass w języku polskim 12-11-17 09:51 74.3KB Cv w formie Europass w języku polskim pobierz
schematy CV, listu motywacyjnego schematy CV, listu motywacyjnego 12-11-17 09:51 55.81KB schematy CV, listu motywacyjnego pobierz
wzór CV bez zakresu obowiązków wzór CV bez zakresu obowiązków 12-11-17 09:52 33.84KB wzór CV bez zakresu obowiązków pobierz
wzór CV z zakresem obowiązków wzór CV z zakresem obowiązków 12-11-17 09:52 32.73KB wzór CV z zakresem obowiązków pobierz
wzór listu motywacyjnego w formie podania o pracę wzór listu motywacyjnego w formie podania o pracę 12-11-17 09:52 25.7KB wzór listu motywacyjnego w formie podania o pracę pobierz
wzór listu motywacyjnego z nawiązaniem do oferty pracy wzór listu motywacyjnego z nawiązaniem do oferty pracy 12-11-17 09:53 25.33KB wzór listu motywacyjnego z nawiązaniem do oferty pracy pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Janusz Czernysz 2014-08-29 14:35 Odwiedziny: 4467 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJtEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rdEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A1EuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MtEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rxEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LdEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoxEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRptEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ytEuY2WsU4ORJ7-mPwr_fybWWAY1lPQfM93NDl1mlebUA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69Ej_8sWIaw8AX8Jz34XeLPwDTVL90jT2lx9IEGYxRdow8BK9NZAhWukgJsM7hPRpdsHS6G9T_Kq2EtMHkMuirN

Projektowanie stron: IntraCOM.pl