Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe są świadczone w formie grupowej lub w formie porady indywidualnej. Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

 • Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W sytuacji gdy osoba po raz pierwszy korzysta w danym powiatowym urzędzie pracy z porady zawodowej, pierwsza rozmowa doradcza jest rozmową wstępną.
 • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona w formie warsztatów dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób. Ponadto porada grupowa musi być poprzedzona poradą indywidualną.

Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Potrzebę pomocy oferowanej w ramach poradnictwa zawodowego można zgłosić w formie ustnej lub przez złożenie wniosku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.puplubaczow.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
 • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
 • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
 • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

1) przewodnik po zawodach i specjalnościach;
2) teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
3) klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
4) informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
5) informacje o lokalnym rynku pracy;
6) informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
7) wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
8) informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
9) informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
10) informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
11) filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
12) program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
13) publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
14) zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa jest to zbiór danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz wejścia na rynek pracy – decyzji związanych z zatrudnieniem.

Informację zawodową można podzielić na trzy grupy:

 • informację dotyczącą edukacji; informacja zawiera dane o szkołach, warunkach kształcenia, przedmiotach nauczania, możliwościach dalszego kształcenia;
 • informacje dotyczące zawodu; informacja zwiera dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom do zawodu;
 • informacje o rynku pracy; informacja zawiera dane o zatrudnieniu i bezrobociu oraz możliwościach przekwalifikowania się (szkolenia i inne formy kształcenia ustawicznego)

Informacja zawodowa jest prowadzona w formie indywidualnej oraz grupowej.

 • INFORMACJA INDYWIDUALNA: to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu udzielenia jej informacji zawodowej. Doradca zawodowy po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia informacji indywidualnej, ustala , czy osoba zgłaszająca potrzebę pomocy korzystała z zasobów informacji dostępnych w powiatowym urzędzie pracy, oraz informuje o aktualnym zakresie i formach, w jakich można korzystać z tych zasobów. Następnie udziela informacji zawodowej stosownie do oczekiwań osoby zgłaszającej potrzebę lub umożliwia jej samodzielne korzystanie z zasobów informacji zawodowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie W razie potrzeby doradca zawodowy przekazuje osobie materiały informacyjne.
 • INFORMACJA GRUPOWA: jest to bezpośredni kontakt doradcy zawodowego z grupą osób zgłaszających potrzebę pomocy w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowej.

W ramach informacji zawodowej doradcy zawodowi udostępniają m. in.:

1) teczki informacji o zawodach, zawierające opis czynności, zadania, wymagania, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
2) komputerowe bazy danych ( „Doradca 2000”)
3) Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
4) informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych
5) Standardy Kwalifikacji Zawodowych
6) wzory życiorysów i listów motywacyjnych
7) filmy o zawodach
8) filmy instruktażowe dotyczące np. rozmowy kwalifikacyjnej
9) opis zawodów deficytowych i nadwyżkowych
10) informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania, wzorach dokumentów
11) informacje o lokalnym rynku pracy
12) informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych
13) informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granica, w tym przez siec EURES
14) informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

I Piętro pok. 110 lub 112 tel. +48 16 632 08 51 wew. 268 lub 262

Więcej informacji znajdą Państwo na:

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w danym roku.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą zawodowym w pokoju 110 lub 112

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Janusz Czernysz  Doradca zawodowy  16632-08-51 wew. 262  
Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Anna Ryba 2019-01-02 09:48 Odwiedziny: 3347 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJu10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4re10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A210gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Mu10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ry10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Le10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoy10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpu10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yu10gAImtuMW4sk8sQPbfJqSQxheOvxWnzzqvQH6Ww4yA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6-zwlz23ysMNfDy3ljGWpcggZ57NL8ZRq3x8znVsLJjKQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl