Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Instytucje przyznające pożyczkę na podjęcie działalności gospodarcze


Pożyczki udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Lista wybranych pośredników finansowych znajduje się na stronach:
wws.bgk.pl


Komu może zostać udzielona pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej


Pożyczka może zostać udzielona:
1) bezrobotnym,
2) poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
3) studentom ostatniego roku studiów.


Pożyczka może zostać udzielona osobom, o których mowa wyżej:


1) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
2) niezatrudnionym oraz niewykonującym innej pracy zarobkowej,
3) nieprowadzącym działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki.


Wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej,
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.


 

Wysokość oprocentowania pożyczki oraz okres jej spłaty


Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

Forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki


Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.


Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki


Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.

Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

 

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach:

www.bgk.com.pl/wws

wws.bgk.pl

Utworzono: 2014-11-17 21:20 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2017-02-24 11:01 Odwiedziny: 3473 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJvMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rfMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A3MJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MvMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rzMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LfMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZozMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpvMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yvMJbs-Xft07TIiETP3Mp5kNfiUA2TdahspxbK-xfm2AQ

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69GWGWIJcLqC3Ni3h4LZs9h9lnh0pUhOdFyyA71MACoFg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl