Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

 

Prace interwencyjne

Forma pomocy polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Zakres pomocy w ramach prac interwencyjnych

W ramach prac interwencyjnych starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres określony w umowie.

Kto może ubiegać się o organizowanie prac interwencyjnych

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych może złożyć:

1) pracodawca;
2) przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Podstawowe zobowiązanie pracodawcy wynikające z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.
Właściwe przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres utrzymania zatrudnienia uzależniają od okresu trwania refundacji w ramach prac interwencyjnych.

Warianty prac interwencyjnych w zakresie okresu refundacji oraz zobowiązaniowego okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji

Okres refundacji Okres utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji
Okres refundacji do 6 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione co miesiąc  Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 3 m-cy
Okres refundacji do 12 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione za co drugi miesiąc Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 3 m-cy
Okres refundacji do 12 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione co miesiąc  Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 6 m-cy
Okres refundacji do 18 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione za co drugi miesiąc Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 6 m-cy

Starosta może również skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku refundacji obejmującej koszty poniesione za co drugi miesiąc wykonywanie pracy przez bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych może trwać do 4 lat. Okres utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji 6 miesięcy.

Procedura rozpatrywania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

W przypadku gdy wnioski o organizowanie prac interwencyjnych są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków o organizowanie prac interwencyjnych informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Podstawa organizowania prac interwencyjnych

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o organizowanie prac interwencyjnych starosta zawiera z pracodawcą umowę.

Zwrot refundacji

1. Niewyzwiązanie się z warunku w zakresie okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja w ramach prac interwencyjnych a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki Ina ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Dorota Żelewska  Starszy inspektor  16 632 13 86 w. 269  
Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-08-20 22:20 Odwiedziny: 4061 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJsSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rcSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0SknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MsSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rwSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LcSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZowSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpsSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ysSknIPSXSWYRdCpteIqkeZt_zsUmrz-XVbPYzGXUjYnA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_zF67rQ50RL0aE5sjK24aRbT5070HOmycBTA0aNbmUoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl