Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy, do wykonywania prac społecznie użytecznych starosta może skierować:
1)bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej;
2)osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy, w której osoby kierowane do ich wykonywania zamieszkują lub przebywają, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji). Świadczenie wypłaca gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu. Od świadczenia nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Osoba bezrobotna wykonująca prace społecznie użyteczne:

1) zachowuje status osoby bezrobotnej,
2) ma prawo do świadczeń z zaopatrzenia z tytułu wypadku zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o  zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 737),
3) nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
4) w przypadku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, przerwania wykonywania albo  po skierowaniu nie podjęcia wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu  bezrobotnego na okres:
    a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
    b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
    c) 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 104 – I piętro tel. +48 16 632 08 51 wew. 269

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Kryla Inspektor  16 632 13 86 w. 269  
Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2016-05-16 08:37 Odwiedziny: 3300 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJs_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rc_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Ms_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rw_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lc_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZow_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRps_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ys_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_OdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl