Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Prawa bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 • zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz ustawowe warunki do jego nabycia (dodatkowo jeżeli jesteś cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach- Dz. U. z 2017r. poz. 2206 z późn, zm. ), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to aby uzyskać status bezrobotnego i nabyć prawo do zasiłku musisz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna być zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy);

 • korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak:
   • pośrednictwo pracy,
   • oraz poradnictwo zawodowe;
 • skierowania na subsydiowane zatrudnienie, takie jak:
   • w ramach prac interwencyjnych,
   • robót publicznych,
   • prac społecznie użytecznych,
   • grantu na telepracę,
   • świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 • ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.

Po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne mogą ubiegać się o przyznanie:

   • zasiłku dla bezrobotnych,
   • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania,
   • przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
   • dodateku aktywizacyjnego (dotyczy osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku dla bezrobotnych),
   • refundację kosztów opieki nad każdym dzieckiem do lat 7,
   • bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia,
   • bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia,
   • udziału w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy,
   • udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
   • stażu (stypendium),
   • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
   • dofinansowania do studiów podyplomowych,
   • sfinasowania kosztów egzaminów i licencji,
   • pożyczki szkoleniową,
   • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
   • bonu szkoleniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia,
   • bonu stażowego dla bezrobotnego do 30 roku życia.
 
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       

 

Utworzono: 2012-08-02 09:44 | Redagował: Renata Kornaga 2018-07-11 10:51 Odwiedziny: 3515 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJt1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rd1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A11--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Mt1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rx1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Ld1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZox1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpt1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yt1--NsAyXpqHAloaMMmI4LD4BHtuY22wKutbawxgkKkA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6-82_Fg2UB-j2RV5u_6Kd5rBy7qbw80w7HRCCgPCIILhA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl