Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Prawa poszukujących pracy

Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

 • korzystanie z usług rynku pracy w zakresie:

   • pośrednictwa pracy,
   • poradnictwa zawodowego,
 • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

 

Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:

 • jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • jesteś żołnierzem rezerwy,
 • pobierasz rentę szkoleniową,
 • pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 • podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
 • cudzoziemcem:
   • posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   • posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby poszukujące pracy mogą:

 • ubiegać się o skierowanie na szkolenie;

 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało stypendium.

Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te została skierowana przez urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:45 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 11:31 Odwiedziny: 2996 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJvQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rfQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A3QoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MvQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rzQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LfQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZozQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpvQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yvQoBsd6J0edRlr3kFgmHxXFo99l2W_L2GrQXvY6sNGsg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6-x1TfvU63_YenR8p9jNnkdxXpAEVDBUlxm11I_qstILQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl