Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

 Formy przygotowania zawodowego dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych jest formą przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie:
a)  świadectwa czeladniczego,
b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
c)  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające:

    –  wykształcenie zasadnicze zawodowe albo
    –  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo
    –  wykształcenie średnie.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

Okres trwania praktycznej nauki zawodu: od 6 do 12 m-cy.

Przyuczenie do pracy dorosłych jest formą przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Okres trwania przyuczenia do pracy dorosłych: od 3 do 6 m-cy.

Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych:

1) bezrobotni;
2) poszukujący pracy, którzy:
    a) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  b) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
    c) są żołnierzami rezerwy,
    d) pobierają rentę szkoleniową,
    e) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

 

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

 

Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

 

Podstawą realizowania przygotowania zawodowego dorosłych jest umowa zawierana pomiędzy starostą i pracodawcą albo starostą, pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Zawarcie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem szczegółowych warunków umowy.

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu (program stanowi załącznik do umowy) ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

 

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. Z 2014 r. poz. 497).

 

Warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych

 

1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
2. Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
3.
Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany u pracodawcy w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony w punkcie 1. Starosta może wyrazić zgodę na realizację u pracodawcy programu przygotowania zawodowego dorosłych w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.
4.
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy (pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę; w przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem).

 

Pozostałe warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych określa umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

Podstawowe obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

1) bierze udział w zajęciach przewidzianych w programie przygotowania zawodowego dorosłych;
2) stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązujących u pracodawcy;
3) stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
4) na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania zawodowego dorosłych składa we wskazanej instytucji przeprowadzającej egzaminy wniosek o dopuszczenie do egzaminu przewidzianego w programie; w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do wniosku składanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej dołącza deklarację dotyczącą przystąpienia do tego egzaminu, zawierającą:
    a) imię i nazwisko,
    b) datę i miejsce urodzenia,
    c) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    d) adres zamieszkania,
   e) nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę kwalifikacji zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 24 ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w której zakresie uczestnik zamierza zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także oznaczenie tej kwalifikacji zgodne z podstawą programową kształcenia w zawodach;
5) przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych;
6) w terminie 14 dni od dnia ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
7) po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej lub innej instytucji przeprowadzającej egzamin zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego - jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub sprawdzającego;
8) w terminie 14 dni od dnia uzyskania odpowiednio: świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabyte umiejętności okazuje je staroście oraz pracodawcy.

Prawa uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

 

1) w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium nie jest wypłacane za okres nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych;
2) uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje prawo do dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych. Za dni wolne przysługuje stypendium;
3) starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania zgodnie z art. 44 i 45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – instrument ma charakter fakultatywny i uzależniony jest od limitu środków Funduszu Pracy,
4) starosta ustala i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconego stypendium;
5) okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania stypendium nie wlicza się jednak do:

    a) okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku;
   b) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
   c) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Zwrot kosztów przygotowania zawodowego dorosłych

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

1) refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,
2) jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,
3) należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
4) koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
5) koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

 

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Honorata Rusinek Specjalista ds. rozwoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 16-12-29 08:13 210.29KB 1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 18-05-14 09:02 113KB 2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych 16-08-11 13:42 207.31KB Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Honorata Rusinek 2016-01-22 12:53 Odwiedziny: 3651 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJv5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rf5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A35xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Mv5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rz5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lf5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoz5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpv5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yv5xQiQ6NgWB0dsByzD24TBvq7GUXxN3NcitLvkxr8QRQ

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_l7PPaa19TIfL_aQ23c94oKm-rLkQkM3Ob600QisSIkEFcnZL7Jz_LWB10REwhD9ujazWj7Zd9DBE-xDUuOqC_

Projektowanie stron: IntraCOM.pl