Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Przyznanie statusu bezrobotnego

O status bezrobotnego może ubiegać się:

 • obywatel polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
 • cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   • obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej,
   • obywatel państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
   • obywatel państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
   • posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
   • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
   • ubiegający się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60),
   • któremy udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec - członek rodziny cudzoziemca, o których mowa w pkt 2 lit. a-c ustawy;
 • cudzoziemiec - członkek rodziny obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadał zezwolenie na pobyt czasowy;
 • cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4 ustawy.
 • o ile jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
   • ukończyła 18 lat,
   • nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.),
   • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
   • nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 i 933), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
   • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
   • nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2  albo po złożeniu wniosku o wpis:
zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej 3  wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres   zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4 , dnia podjęcia działalności gospodarczej,

   • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
   • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
   • nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 
   • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
   • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
   • nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
   • nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej [ 6 ]
Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach 19-01-24 14:54 66.45KB Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach pobierz
Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni 18-10-09 10:57 34.23KB Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni pobierz
Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia 18-07-05 10:39 72.47KB Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia pobierz
Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji 18-10-09 10:57 52.46KB Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 18-10-10 11:30 74.36KB Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego pobierz
wniosek o stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki wniosek o stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 19-01-24 14:54 101.48KB wniosek o stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki pobierz
Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 10:54 Odwiedziny: 3977 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJsJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rcJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0JWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MsJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rwJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LcJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZowJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpsJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ysJWbC2ay3GP-5jx6MlAclpnSED9J6iL89U1jyTZo1Zcg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_542sMfYZjRqjNaov5G_kzLGkqQHjWfXp04PR5r30PEQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl