Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Środki na podjęcie działalności gospodarczej - bezrobotni, absolwenci KIS lub CIS

 Kto może ubiegać się o środki na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej oraz absolwent klubu integracji społecznej

Gdzie można złożyć wniosek o środki

Osoby uprawnione składają wniosek o środki do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo  ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (w przypadku Starosty Lubaczowskiego wnioski składa się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ul. T. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów)

 Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wysokość  środków określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia

 Warunki jakie muszą być spełnione aby osoba uprawniona otrzymała środki

A. Osoba uprawniona będąca bezrobotnym:
1. nie otrzymała bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
2. nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a przypadku jego posiadania zakończyła działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3. złoży oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
4. nie była karana w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o środki za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Kodeksu karnego lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
5. złoży oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania;
6. w okresie 12 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o środki:
    a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
    b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego programu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,   wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
7. dofinansowanie jako forma pomocy mieści się w ustalonym dla bezrobotnego profilu pomocy ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie oraz na dzień złożenia wniosku dofinansowanie zostało przewidziane w indywidualnym planie działania (IPD);
8. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 

B. Osoba uprawniona będąca absolwentem centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej:

1. spełnia warunki, o których mowa w A pkt 1 – 5, 8.

Podstawa przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Podstawą przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym, absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej na piśmie pod rygorem nieważności.

Najważniejsze zobowiązania osoby uprawnionej wynikające z umowy

Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie osoby uprawnionej do:

1. prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 m-cy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
2. wydatkowania zgodnie  z umową otrzymanych środków;
3. złożenia rozliczenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
4. podjęcia działalności w terminie określonym w umowie;
5. zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia  wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy;
6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków, w terminie:
    a) określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta centrum integracji społecznej lub absolwenta klubu integracji społecznej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
    b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta centrum integracji społecznej lub absolwenta klubu integracji społecznej - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej a pomoc publiczna

Środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią  pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Forma zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Formą zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej może być:

1. poręczenie,
2. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
3. gwarancja bankowa,
4. zastaw na prawach lub rzeczach,
5. blokada rachunku bankowego,
6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowania wniosków o dofinansowanie do konkursu, warunków form zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, limitu środków na niektóre wydatki zawarte są w Regulaminie przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 11 maja 2016 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie.

Regulamin dostępny jest poniżej w wykazie dokumentów do pobrania.

#propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Klaudia Florek Starszy referent 16 632 08 51 w. 265  
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 13 ]
01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 18-10-15 13:27 299.21KB 01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 18-10-15 13:27 249.5KB 02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
03. Informacja do wniosku o dofinansowanie 03. Informacja do wniosku o dofinansowanie 18-07-03 12:53 166.45KB 03. Informacja do wniosku o dofinansowanie pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc 13-03-08 22:44 30.5KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf 13-03-08 22:44 80.82KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 107KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 83.21KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 112.5KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 232.35KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 17-07-27 14:29 164.3KB Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) 18-05-14 08:57 169KB Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) pobierz
Utworzono: 2013-01-06 22:22 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2016-05-16 08:51 Odwiedziny: 7755 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJvTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rfTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A3TlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MvTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rzTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LfTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZozTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpvTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yvTlKIa2IWEhOm6WOuAJC4wbONA3LJ-wbzodoXXdWDD61ueFovyUzA3DoyAguacoWqjjrTXgdib6rHIOFwfAiv7

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_1qb4mVX0YIBj5B_zx6YN-whS8456wXT5YeqDu62QSC4DPHI4hbGFeKVKAsCAMR4_lGctAFQS6diTyEsOe3_6_

Projektowanie stron: IntraCOM.pl