Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

- bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia

do 6 miesięcy

- pozostali bezrobotni

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, wg. programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 103 – I piętro tel. +48 16 632 08 51 wew. 253

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Wiesława Szalko  Główny specjalista ds. staży  16 632 13 86 w. 253  
 Justyna Jagielska  Inspektor  16 632 13 86 w. 253  

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 3 ]
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy 15-04-16 11:59 69.33KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 15-04-16 12:01 96.75KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 15-08-19 11:11 147.05KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-02-11 11:15 Odwiedziny: 10567 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rewbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2wbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rywbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LewbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoywbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuwbN4b38L41pXd3h3wBINgnAbdmUzjv8C967Uy3CjE5A

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69Qpds_G0Z2ufBEbKcFI9tbcB5CGAlv_rG5cUZ_Wz8FeQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl