Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Utrata statusu bezrobotnego

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

 • nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy niezbędnych do bycia osobą bezrobotną (wystarczy spełnienie jednego z poniższych warunków):

   • nie jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jest osobą niepełnosprawną, niezdolną i niegotową do podjęcia zatrudnienia w co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy;
   • osiągnąłeś wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
   • podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową (podpisze np.: umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną);
   • nabędzie prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
   • nabędzie prawo do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
   • stała się właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
   • uzyskała przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
   • rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej;
   • złoży do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o wznowienie działalnosci gospodarczej;
   • upłynął okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej;została tymczasowo aresztowany lub rozpoczęła odbywanie kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
   • uzyskuje miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
   • pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały;
   • pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
   • pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenie szkoleniowe;
   • podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
   • pobiera na podstawie przepisów o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna;

 

 • nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

   • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
   • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
   • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • otrzymała pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a ustawy, albo otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności;

 • otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;

 • rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;

 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
   • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
   • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
   • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
   • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
   • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
   • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na okres:
   • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
   • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
   • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;

Przez uzasadnioną przyczynę niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w Powiatowym Urzędzie Pracy może być uznana tylko taka, która stanowi nieprzewidzianą, niespowodowaną przez bezrobotnego, obiektywną przeszkodę uniemożliwiającą zgłoszenie się w urzędzie pracy. 
W rachubę moga więc wchodzić nagłe przeszkody, na które bezrobotny nie ma wpływu np. nagła choroba, brak możliwości dojazdu z powodu przerw w komunikacji lub inne zdarzenie typu pożar, powódź itp. Przyczyna musi poddawać się możliwości jej weryfikacji tj. powinna zostać udokumentowana.
Jeżeli przyczyną jest choroba lub opieka nad chorym, niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki na chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2a;

 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;

 • z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywanie prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres;
   • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
   • 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
   • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;
 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:
   • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
   • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia,
   • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia;
 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;

 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 80 ust. 2 (na druku określonym w odrębnych przepisach);

 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego;

 • z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
   • 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
   • 180 dni w przypadku drugiego przerwania,
   • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania.
 • przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres powyżej 10 dni w okresie roku kalendarzowego.


Nie zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej, kobieta będąca w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, z wyłączeniem przypadku, gdy sama złożysz wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnej.

Starosta nie może również pozbawić statusu osoby bezrobotnej:

 • matki dziecka,
 • ojca dziecka, w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, lub okres urlopu rodzicielskiego,
 • bezrobotnego po przysposobieniu dziecka,
 • bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej

- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.

W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia (art. 33 ust 4c ustawy).

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata  Kornaga specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 254   
Maria Krzych specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 09:51 Odwiedziny: 3250 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJsqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rcqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0qAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MsqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rwqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LcqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZowqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpsqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ysqAJ-BKwvd61uNAFYT6PqXYdewjzOcju9Dw28spt2QiA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69V2W6lueCTEoRYhKmedq28oMKqQpV6fdzPqFg3-Nz4bA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl