Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

(2017-09-19)

Nabór wniosków w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

CAZ.635.18.2017                                                                                                                          Lubaczów,  dnia 19 września 2017 r.

Komunikat

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcówNa podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z późn. zmianami) ogłaszam nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zmianami) od 26 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

Kwota limitu środków KFS: 6.755,60 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy).
Kwota limitu środków rezerwy KFS: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).

Wnioski mogą składać pracodawcy, których siedziba albo miejsce prowadzenia działalności znajduje się
w powiecie lubaczowskim.
Wnioski pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należy składać na formularzach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie. Wzory dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, I Piętro pok. 111) lub na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.
Wnioski należy składać w formie papierowej w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie,
II Piętro pok. 200 w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie,
ul. Kościuszki 141 37-600 Lubaczów albo w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP. Wniosek składany
w formie elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków KFS w 2017 a w przypadku ubiegania się o środki rezerwy KFS dodatkowo przynajmniej jednego z priorytetów wydatkowania środków rezerwy KFS:

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 r.
1.    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna*,
2.    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych**,
3.    wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

* Pracodawca powinien posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności odpowiedni kod PKD; wykaz kodów PKD w sektorach wskazanych w priorytecie 1 dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.
**Wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.puplubaczow.pl.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2017 r.
1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
2. wsparcie kształcenia ustawicznego  osób po 45 roku życia;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
4. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego  w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji, w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

Elementy uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków:
1.    zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS
a w przypadku środków rezerwy KFS  dodatkowo priorytetami wydatkowania środków rezerwy KFS na dany rok,
2.    zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
3.    koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
4.    posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
5.    w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
6.    plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
7.    możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Dodatkowe informacje
1.    Rozpatrywaniu podlegać będą wnioski wraz z załącznikami, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubaczowie we wskazanym terminie naboru.
2.    Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność ich wpływu.
3.    Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
4.    W przypadku, gdy wniosek dotyczy kształcenia ustawicznego kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, wniosek powinien również podpisać odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec kierownika jednostki organizacyjnej.
5.    W ramach 1 i 2 Priorytetu wydatkowania środków KFS w 2017 r. będą przyjmowane do realizacji przede wszystkim wnioski o dofinansowanie z KFS szkoleń zawodowych.
6.    W ramach KFS nie są finansowane koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania.
7.    Nie będą uwzględniane wnioski pracodawców, którzy w ramach KFS sami zamierzają szkolić swoich pracowników.
8.    Ze środków KFS nie będą finansowane szkolenia, których przeprowadzenie należy do obowiązków pracodawcy na podstawie odrębnych przepisów np. BHP.
9.    Umowa z pracodawcą może zostać zawarta tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.
10.    Nie będą finansowane ze środków KFS działania z zakresu kształcenia ustawicznego realizowane przez usługodawcę, z którym pracodawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo.

 

z up. Starosty
    mgr inż. Marek Hadel
    Dyrektor
        Powiatowego Urzędu Pracy • mxHPREnFNbP_dOInyfilGjjjtupM7Q-Efn8QyOirWsTRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • VDVILtnaI5u-aF7IHd7T4dc_o7bxSihpq8o300AWEDLRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • NCIdbcd4j6dgjSr7ky4dCKcyGucPz46QD3prX9FflVTRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • XgAIv7YcekPkmoMMbzJI_zfckTgBIDc2z72bkJaeTGLRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K0f91YeWrqvC5iIyc6DkAI-iEATFaFpKQFf4NMoa5RHRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • NLzp4y413EPm8WsxnjF8uVgDzFGlX4ldkyHXIG233trRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • Q2QRx3lJPKk2X6aJLtEwx1P9w5AZ5GuXvfw1hA8E0xzRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • ZxUvnwS0aTuf2KF3kyK7hI0LPfgv-0qAQfHX9vP2jYHRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • m48Gwev25U5pzasR8ADnWaJNPmol3I0ZfzJ91KaavKDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • DMvvWkq5QhfrQGuI_3eTU1CX1oQX3FbpJEIRnJW0F3c_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl