Dokumenty wymagane do rejestracji

Dokumenty wymagane do rejestracji :

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy .
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły - oryginały) i dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 3. Wszystkie świadectwa pracy (oryginały) oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień np. w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, z którego osiągane było co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę - zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem na miesiące, w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie o okresie wykonywania tej pracy , a w przypadku jego braku umowę zlecenia/umowę o dzieło wraz z rachunkiem, jeżeli z umowy zlecenia osiągane było miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy należy dostarczyć zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem na miesiące z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, o ile takie przeciwwskazania występują,
 5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy występuje,
 6. Zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zameldowania czasowego,
 7. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczych - prawomocne decyzje o ich wykreśleniu, a w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zaświadczenie o jej zawieszeniu.
 8. Zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wraz z deklarowaną podstawą ich wymiaru ( z wyjątkiem osób, które opłacały składki preferencyjne w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia) -  w przypadku, gdy była prowadzona działalność gospodarcza,
 9. Wypełnioną kartę rejestracyjną bezrobotnego lub poszukującego pracy (białe pola),
 10. Książeczka wojskowa (w przypadku odbywania służby wojskowej),
 11. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, zaświadczenie z Urzędu Gminy o obszrze użytków rolnych w ha przeliczeniowych ( dotyczy również współmałżonków posiadających gospodarstwo rolne),
 12. Osoby, które pobierały z MOPR zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne,  zasiłek gwarantowany, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - zaświadczenie o rodzaju i okresie pobieranego świadczenia,
 13. W przypadku osób rejestrujących się po okresie pobierania renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS i inne organy rentowe należy przedłożyć zaświadczenie potwierdzające rodzaj i okres pobieranej renty lub świadczenia,
 14. Zaświadczenie potwierdzające okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tych świadczeń,
 15. Osoby, które przebywały na urlopie wychowawczym powinny przedłożyć akt urodzenia dziecka (dzieci),
 16. Świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego (dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny).