Obowiazki bezrobotnego

Obowiązki i uprawnienia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotnej lub poszukującej pracy, określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Osoba bezrobotna ma obowiązek: