Rejestracja

Rejestracja bezrobotnego oraz innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), po wypełnieniu przez tę osobę karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

Rejestracja odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie w pokoju nr 2.