Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Czym jest grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Są to środki Funduszu Pracy przyznane na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy tj. pracy, która może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

Kto może ubiegać się o grant

Wnioskować o przyznanie grantu mogą następujące podmioty:

1) pracodawcy,
2) przedsiębiorcy.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika

Kto może być skierowany na stanowisko pracy utworzone w ramach grantu

Na utworzone stanowisko pracy może być skierowany:
1) bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub
2) bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną,

który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

1) małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
2) rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
3) rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
4) dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Podstawa przyznania grantu

Podstawą przyznania grantu jest umowa zawierana pomiędzy starostą oraz pracodawcą lub przedsiębiorcą.

Wysokość grantu

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotneg.

Okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Skutki niewywiązania się z postanowień umowy na podstawie, której został przyznany grant

Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, lub jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zwrot grantu następuje:

1) w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek utrzymania zatrudnienia nie został spełniony, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu - w przypadku niewywiązania się z tego warunku;
2) w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu - w przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania.

 

W jakim przypadku pracodawca lub przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu grantu

W przypadku:

1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
2) rozwiązania z bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub
3) wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego,
przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym warunek utrzymania zatrudnienia nie został spełniony.

 

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Grant a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Grant jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       


Utworzono: 2014-06-19 13:11 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-06-19 13:20 Odwiedziny: 2861 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • E0DYb9YsokmSNtcG3-VdvbVke5a8Ya-3UWPc8YVWYpcrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • 8F514Pk-O3iemV2IOD6GANv_AzacFfgX6U3v5wVepd8rLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • X1bpKyQfUb_jSOAqx_i4Uimw-F6XoVOfGbvnRL1h8rUrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • 883OBICm52rxmdCr5BIslu7IjqHfuwplnKPFKUfFQtsrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • j7tY2vdok_08KcEmFnAIoy7GqO33i5x3jSw7hubmowMrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • cbb7IT47QKF32xBA9V3i-bG12kQedMJcIiQ3ca0MA08rLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • kkg2WAH7pEcwI_SxN_VrxuRVRn3WhQsFElXMNY-fPrIrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • 7bau0UPW5YMxV1NOxDJ9NBJGFjWM08jazAVn9qCQZrYrLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • l6aT76RFkiunAuOcty2VhEui5XKroyZnvvPQ_Oc5kf8rLeS9t-wdhkjIJ6AVnLMpqMZICfFJ2pdi2O8E2hF_IQ

 • MmQinpFb4075xLckaNmodycsEQ9kg6BrAjMEb33er1z2kO8cr43AmXvMi_YOoXXM8pekeCjueGzYWeNI-gyVdg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl