Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Priorytety wydatkowania KFS w 2017r.

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które moga udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. 

Jakie działania mogą być finansowane ze środków KFS

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:
1) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
    a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
    b)  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
    c)  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
    d)  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
    e)  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
2)   określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy;
3)   badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS;
4)   promocję KFS;
5)   konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS.

Wysokość środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Procedura rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków w ramach KFS

Starosta niezwłocznie po uzyskaniu od marszałka województwa informacji o limicie środków KFS organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu, wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończemnia naboru wniosków oraz elementy, o których mowa w par. 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639, z późn. zm.), brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.   

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami złożone w terminie określonym w ogłosoznym naborze wniosków.

W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest wypełniony nieprawidłowo, starosta wyznacza pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niz 14 dni do jego poprawienia.

Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym infromuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:
1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub
2) niedołączenia załączników, o ktrórych mowa we wniosku pracodawcy o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę dofinansowania ze środków KFS wnioskowanego kształćenia ustawicznego.. 

Podstawa przyznania pracodawcy środków w ramach KFS

Podstawą przyznania pracodawcy środków KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest umowa zawarta ze starostą.

Zobowiązanie pracodawcy w przypadku sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego jego pracownika

Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków w ramach KFS

Pracodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków KFS w przypadku:

1) niewykorzystania lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieukończenia kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS przez pracownika z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie zawartej między pracodawcą  a starostą.

W jakim zakresie starosta może kontrolować wydatkowanie przez pracodawcę środków KFS na działania związane z kształceniem ustawicznym

Starosta może przeprowadzać kontrolę u pracodawcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków i w tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.

Środki w ramach KFS a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Jolanta Szczybyło specjalista ds. rozwoju zawodwego 16 632 08 51 w. 270   
       

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) [ 9 ]
001. Zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS 001. Zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS 19-01-24 11:30 370.57KB 001. Zasady finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS pobierz
01. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 01. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 19-01-24 11:28 459.66KB 01. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy pobierz
02. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 02. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy 19-01-24 11:28 360KB 02. Wniosek w sprawie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) 18-06-04 08:25 109.5KB Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) pobierz
Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) 16-01-04 10:56 98.6KB Wniosek o wypłatę środków KFS w celu sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy) pobierz
Utworzono: 2014-07-11 13:36 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2017-02-02 12:18 Odwiedziny: 3983 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • EE13EaqXf5JoqQEXpe1cDgk0i-2Ygb1qGeZpxb_mjwVJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • jU_ge_KHoUcwV2hszRXNVOuPw552KhXpenRIKY9JA9xJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • J2RUsibR-c4zz7J8eah2Et7sQ2lDKb4gzx98qIu5PmFJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • nRR8KMJxjdAWYUtfkKXhTWbDMaDSNnsk0Y3-UUQTU_NJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • wL6zqKLQGX9HO-VaWvNOg6gGhIEr52GStxsMFpMpN8tJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 4_k4L7Tl8nuDtOJ1s3iB8o0O9_n0HfqzvueQE3jeclFJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • WSjq3JJbEtf1F6cs3pdds-kFww7uqF8cXnnlgHUP9GdJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 1mXq-zsFZ13weI8BjHTnlF9o5FnUJxdh3l2RsjCZoOJJaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • aLNT_dN7PM7hDGDLLOefE2SHhCy6tk9rLbsqFRcZM_1JaotieX0rCW1jGoVhboKRxxPq5-cqPLbZPA07j8_c8w

 • 8k3MEKSuEYOKqhjMA77sIi8MSNJJMZ4OZG596YWuHKhXYg57Wk4ENnMFSV_HSwuQ5kcYBnK9LKe7vDVbhm9cDw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl