Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Obowiązki pracodawców i pzedsiębiorców

Pracodawca ma obowiązek:

 • Szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
 • Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
 • Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
 • Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
 • Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
 • Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.
 • Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
 • Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
 • Przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Aneta Huk  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287  
 Ryszard Czajkowski  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 288  
Utworzono: 2012-08-02 08:38 | Redagował: Artur Kołodziej 2012-12-05 09:28 Odwiedziny: 2741 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • mTxIDrPskzS8APl5N0YmR1KMDUk4InTj72R1M6DUipj8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • hGDPBOLVJdTqcJcNOQl6N0NQz5kzQT0rcFhz6RK4vYz8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • _QFZgxJ01pKgETimvHWhmKQqi7wvxJJu34l5lpd1Y1_8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • sm6NLEJGlcZFHY_M2RcLGpHJridE7APVnoGqapG2gQX8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • RIlOTCyLKdc8eYB-bA0Cl4ZqCqI0QSHnGrtVDXD4h738G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • _jOvCAf-YaXpy5UhRSNyFW51Sp11GsR3iccTFXTFfBD8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • NfJfOJGMTrdHofFMruP1X6o_xcNCD9wKV9esyFUdMj_8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • s5NYhDeviBMZk8lGHw8IgjtJfiE3g-XLRFWxRjiBWmf8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • otKmDKXlx_YO53R8jKnl6BZx1Wrdm4F7Pf1Tz_Nyyof8G82Mqxj_mFK9bPTG0-dYiWUwmdo-YUUO3DOvnGuetvTlseTsaBoulwW4ThiT4uEJp260hN9ddjKUFPXDQQOk

 • M50tpZVNZddx-QCRnoULbToGcoLnitc6rNvgg4L9CgmW_HgG5ckJi8PG-Uh_rPI3Lq-BJLtHZEKTB1H-EjO9HbmgQCWZzv-8cG14rRFh3CRc_ewCLwwi1Zr57QkRUqEM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl