Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Instytucje przyznające pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego


Pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Lista wybranych pośredników finansowych znajduje się na stronach:


www.bgk.com.pl/wws

wws.bgk.pl

Podmioty, którym może zostać udzielona pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego

 


Pożyczka może zostać udzielona:
1) podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
2) osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 660, z późn zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
4) żłobkowi lub klubowi dziecięcemu tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece na dziećmi w wieku do lat 3.

Pożyczka może zostać udzielona podmiotom, o których mowa wyżej:
1) niezalegającym ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,
2) niezalegającym z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
3) niezalegającym z opłacaniem innych danin publicznych,
4) niekaranym, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 768, z późn. zm.).


Wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego


Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego jest udzielana na podstawie umowy, po przedstawieniu kosztorysu dotyczącego tworzonego stanowiska pracy,
w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.Wysokość oprocentowania pożyczki oraz okres jej spłaty

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata.


Forma zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki


Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych może być ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.


Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki


Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki wraz odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy bezrobotnego przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.
Zwrot niespłaconej kwoty pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania równego stopie referencyjnej obliczonej zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6) obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek znajdują się na stronach:


www.bgk.com.pl/wws

wws.bgk.pl

Utworzono: 2014-11-18 20:20 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-11-18 20:37 Odwiedziny: 2751 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • ekxXm308EY4r9ieGyGKUBsGzkwL87myELZNIAGP7kO3L-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • jym1bs_tdDQ0q4XB1h_1hcIxRV5_VYLPsmkW8QhugODL-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • hj2RZFVKevGFqmT1BI8ooubFICgCKHCSh4KFIj5R0W3L-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • 9GPBuM5Hgbup2At4tGxclE9JgXSeeYc-Dz9Q8YMFiszL-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • qqQqvowEoCvWdyQ59Z7TB4fLlBjF0UWjLPN8X5ZzUNjL-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • MGIZkG25MfqTp4AdIN7khZDlx792Krw5WQdXJk25f_vL-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • PGpWl2kaVYisogwXLot3JYjGe9Ct5MonaEnKkJKdvbLL-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • MQdVBXJwvfWT77BAUrLzibrjZaJP8Vui83Y9oX4Va67L-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • itqD7bfQVixGODjMUuYL1gdHXHw_LbHIdH3GchyoQ9_L-cLmNyA-ejOdCwcDd56V8D3KgUfpiHjejCThiTbhNA

 • BG4negJtwS1PmMaDzu-Icz6OT0U1UrJZgJozGU_iObhOxbgAG191lw7ZRRNhOdYZRk8P8DXHIT_tiG7E0EcwFg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl