Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Instrument aktywizacji realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych

Praktyczna nauka zawodu dorosłych jest formą przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie:
a)  świadectwa czeladniczego,
b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
c)  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez osoby posiadające:

    –  wykształcenie zasadnicze zawodowe albo
    –  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo
    –  wykształcenie średnie.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

Okres trwania praktycznej nauki zawodu: od 6 do 12 m-cy.

Przyuczenie do pracy dorosłych jest formą przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Okres trwania przyuczenia do pracy dorosłych: od 3 do 6 m-cy.

 

Uczestnicy przygotowania zawodowego dorosłych

 

1) bezrobotni;
2) poszukujący pracy, którzy:
    a) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   b) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
    c) są żołnierzami rezerwy,
    d) pobierają rentę szkoleniową,
    e) pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych

 

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

 

Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku, informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

 

Podstawą realizowania przygotowania zawodowego dorosłych jest umowa zawierana pomiędzy starostą i pracodawcą albo starostą, pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.
Zawarcie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem szczegółowych warunków umowy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu (program stanowi załącznik do umowy) ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego kwalifikacje, o których mowa w Rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 497).

 

Warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych

 1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
2. Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
3.
Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany u pracodawcy w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony w punkcie 1. Starosta może wyrazić zgodę na realizację u pracodawcy programu przygotowania zawodowego dorosłych w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.
4.
Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy (pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę; w przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem).

Pozostałe warunki odbywania przygotowania zawodowego dorosłych określa umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Zwrot wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz jednorazowa premia po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych

 Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin, o którym mowa w umowie w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

Premia jest przyznawana w wysokości 400,00 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika. Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Podstawowe obowiązki pracodawcy określone w umowie w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych

1) zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
2) realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;
3) zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
4) zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
5) przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników, a także zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
6) przydziela na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
7) zapewnia na zasadach przewidzianych dla pracowników bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
8) niezwłocznie informuje starostę o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
9) dostarcza staroście w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
10) umożliwia staroście wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych;
11) pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Jolanta Szczybyło  Specjalista ds.rozoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270  
 Honorata Rusinek  Specjalista ds. rozoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 17 ]
1. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 1. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 17-01-25 09:33 249.64KB 1. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
2. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 2. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 18-06-04 09:09 163KB 2. Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Harmonogram przygotowania zawodowego dorosłych Harmonogram przygotowania zawodowego dorosłych 15-01-23 13:14 128.25KB Harmonogram przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Lista obecności Lista obecności 14-04-25 14:51 89.39KB Lista obecności pobierz
PLAN REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH NA ROK 2016 PLAN REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH NA ROK 2016 16-04-05 08:41 230.53KB PLAN REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH NA ROK 2016 pobierz
PZD program.doc PZD program.doc 17-08-07 12:07 37KB PZD program.doc pobierz
PZD program.pdf PZD program.pdf 17-08-07 12:07 237.69KB PZD program.pdf pobierz
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 17-08-07 12:09 105.5KB Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych 17-08-07 12:09 148.86KB Wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych 17-08-07 12:10 103KB Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych 17-08-07 12:11 147.71KB Wniosek o wypłatę premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych 17-08-11 09:24 119.42KB Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności 17-08-11 09:25 116.98KB Zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-02-05 14:07 Odwiedziny: 3325 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • D5YAEc-nQQDFFSs4vnyb0g_KBTBaSk1rJiUCnnpNe9P-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 9GzU7nwUh_d143oQy7SoG2OCV6QTj4GbHQ0W_jhyduH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • -C2Ru5anFu8EzXfHFs8ZtUtCcgtMVSGZhRCIRd-IsUD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • Zs-vb0BPxGKUJzXo3oMJrJm7njfQeFqiR0qRIKTF3hP-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • weVYo3JNj6kJNCTqavpVWDEkXtVikfy-geddciTCm8L-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • Rj0jgH_rH5UmP1Da4uPU2aZKP52EUupEWsaM0H8Nylv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 59mD-xqLKRKS7ttZ9-IvKuxrNjQ9rXzKIJE3nQO4pM7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • hd5mNQ1D1r2rttol1fRZg2sHTVIqB8QHURZG-eVdemf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • -Ffmg9SeG2uHMY1J7ST84ffwJKJL0BshOJPsNYb8OTf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • hkOaiC-pyjHcLXhdYxfnTN_EpCLVaQbi18lt9nUxfPioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl