Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kto może ubiegać się o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska prac

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
2. producent rolny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
3. niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie o systemie oświaty
- dalej zwani Wnioskodawcami.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację

Wniosek można złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego (w przypadku Starosty Lubaczowskiego wnioski składa się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ul. T. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów).

Wysokość refundacji

Wysokość  refundacji określona jest w umowie, nie wyższa jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia

Nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o refundację.
Informacja o naborze jest upowszechniana na stronie internetowej urzędu oraz w jego siedzibie.

Warunki uwzględnienia wniosku o refundację

Wniosek może być uwzględniony w przypadku, gdy wnioskodawca spełni między innymi następujące warunki:
1. wnioskodawca nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez wnioskodawcę bądź na mocy  porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
2. wnioskodawca złoży oświadczenie, że w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji nie nastąpią okoliczności, o których mowa w pk1;
3. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu jej zawieszenia, a w przypadku wnioskodawców będących niepublicznym przedszkolem i niepubliczną szkołą prowadzenia działalności na podstawie ustawy o systemie oświaty przez okres 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
4. wnioskodawca nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem  wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych lub innych danin publicznych;
5. wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
6. wnioskodawca w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Kodeksu karnego lub ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
7. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie.

Ponadto wnioskodawca będący producentem rolnym poza warunkami, o których mowa w pkt 1 – 2, 4 - 7 dodatkowo musi spełnić poniżej wymienione:
1. producent rolny nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r. str. 2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 156 z 09.07.2009, str. 3);
2. producent rolny posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3. dołączy do wniosku dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

Podstawa przyznania refundacji

Podstawą przyznania refundacji jest umowa zawarta przez starostę z wnioskodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.

Najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy

Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie wnioskodawcy do:
1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 m-cy;
2. utrzymania przez okres co najmniej 24 m-cy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
3. złożenia rozliczenia kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w terminie określonym w umowie;
4. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji w przypadku:
    a) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji dołączonych do wniosku,
    b) naruszenia innych warunków umowy;
5. zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2;
6.  zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
    a) określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
    b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz wnioskodawcy - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Warunki wypłaty refundacji wynikające z umowy

Starosta dokonuje wypłaty refundacji po stwierdzeniu utworzenia przez wnioskodawcę stanowiska pracy, jego wyposażenia lub doposażenia, i następnie zatrudnieniu przez wnioskodawcę skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy.

Refundacja a pomoc publiczna

1. Refundacja dokonywana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami;
2. Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia;
3. Refundacja dokonywana niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe w celu realizacji zadań określonych w ustawie o systemie oświaty  - nie stanowi pomocy de minimis.

Forma zabezpieczenia zwrotu refundacji

Formą zabezpieczenia zwrotu refundacji może być:
1. poręczenie,
2. weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
3. gwarancja bankowa,
4. zastaw na prawach lub rzeczach,
5. blokada rachunku bankowego,
6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Justyna Wilusz  Starszy referent  16 632 08 51 wew. 265  
       

#propozycje_urzedu#

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy [ 17 ]
 Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 18-09-04 13:59 95.5KB Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
01. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 01. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 18-07-31 13:11 323.26KB 01. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy pobierz
02. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 02. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 18-07-31 13:11 272KB 02. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy pobierz
03. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne 03. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne 18-07-31 13:14 267KB 03. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne pobierz
04. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne 04. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne 18-07-31 13:14 317.23KB 04. Wniosek o refundację kosztów żłobka, klubu dziecięcego, usługi rehabilitacyjne pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc 13-03-08 22:44 30.5KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf 13-03-08 22:44 80.82KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 107KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 83.21KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 18-09-04 13:59 115.35KB Oświadczenie poręczyciela o niezatrudnieniu. Załącznik do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 112.5KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 232.35KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 17-09-07 15:09 150.47KB Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-02-11 11:23 Odwiedziny: 6650 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • eoQYiVaP1AF4UugCXk4dLSHuDXHcgKC2r64eNwLSxvNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • uWvMx9Y3Ago7ZcESR3P8TAv5DwBjpyIAEf53Ww2ZAjJkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • L7xv7oMzalkgzgj-IY46FtlIRqlVrcnRvVAolyqY9sRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • QbJlBl28aq2mTb9Dp2BfxKAvN_sis4Z4wAVbKtjacf5kyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • r3Jl0NwUHeQxAJ8k5OhoNJM8pSDT8RXekBWx9NEfZUJkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • a1Y-PsPlDe543d_OI82DiarmJaUGdAhTMTEdErMAeWZkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • wTu3JvlJN-pzLqCqGVHGFjHKMEHQhzzDg3hAnYP5B15kyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • xbpZ0e0Eklet9ECIe9H9NAts6CvUIcuI7iCaQcYwsShkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • ob5uyFST9KdHSsl7CCNjZpnAa_Jy9g7lG4W9buqa3MRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oHuHgejIob_8xnxKhwvI5zT-nElDtMRrlbduAhuZUuvxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl