Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Zatrudnienie wspierane

 Co to jest zatrudnienie wspierane

Jest to forma wsparcia o charakterze doradczym i finansowym udzielana osobie, o której mowa poniżej, mająca na celu utrzymanie aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych, założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby, które mogą być objęte zatrudnieniem wspieranym

1. Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2. uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3. uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4. chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5. długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6. zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Formy realizowania zatrudnienia wspieranego

1. Prace społecznie użyteczne na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2. skierowanie do pracy na podstawie umowy w ramach, której pracodawca otrzymuje refundację części wypłaconego wynagrodzenia;
3.  rzecznictwo, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i społeczne dla osób realizujących prace społecznie użyteczne, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.

Podstawa realizowania zatrudnienia wspieranego

Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne jako forma realizowania zatrudnienia wspieranego

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby nie posiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek skierowania przez starostę (powiatowy urząd pracy), organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wymiar wykonywania prac społecznie użytecznych to 10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace będą wykonywane.
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Plan określa w szczególności:
  1)   rodzaje prac społecznie użytecznych;
  2)   liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
  3)   liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8 zł za każdą godzinę wykonywania prac. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobie wykonującej prace społecznie użyteczne.

Skierowanie do pracy na podstawie umowy w ramach, któej pracodawca otrzymuje refundację części wypłaconego wynagrodzenia

Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach centrum integracji społecznej, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika centrum integracji społecznej, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej – na wniosek pracownika socjalnego:
- powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy:
   a) u pracodawcy,
   b) w centrum integracji społecznej. 

Skierowanie do pracy u pracodawcy odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a tymże pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:
1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach;
2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;
3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych 6 miesiącach

Refundacji, o której mowa powyżej, dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od  dnia jego złożenia.

 Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia a pomoc publiczna

Refundacja części wypłaconego wynagrodzenia  jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie wspierane [ 8 ]
01. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego 01. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego 18-07-05 11:29 262.39KB 01. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego pobierz
02. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego 02. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego 18-07-05 11:29 160KB 02. Wniosek o zawarcie umowy w sprawie skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego pobierz
03. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kieorwanik CIS, pracownik socjalny i Uczestnik CIS) 03. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kieorwanik CIS, pracownik socjalny i Uczestnik CIS) 18-07-05 11:34 148.38KB 03. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kieorwanik CIS, pracownik socjalny i Uczestnik CIS) pobierz
04. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kierownik CIS, pracownik socjalny i uczestnik CIS) 04. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kierownik CIS, pracownik socjalny i uczestnik CIS) 18-07-05 11:34 129.5KB 04. Wniosek o skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego (składają: Kierownik CIS, pracownik socjalny i uczestnik CIS) pobierz
Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) 17-02-10 11:44 139KB Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) 17-02-10 11:45 239.55KB Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych od 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 17-02-10 11:46 274KB Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 17-02-10 11:46 151.56KB Wniosek o refundację części wynagrodzenia wypłaconego w ramach zatrudnienia wspieranego (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Utworzono: 2013-12-20 08:57 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-12-20 11:08 Odwiedziny: 6481 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LOYdukVBIycJQ9qjNyLQ5fScL6sTtImBxZRNum8JboQe2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • M-KCOcArRh0woJopw3lHv4WpDXw0HpgqKAE3uFwUCwUe2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • lLFtlpD7N9fppiX_puvgcVTirawZIJOWglxOo6bOt1Ie2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • GUGH61pOdXlhSXgiQ5KchD3_WaVxA1sDkHFgkW-YeUge2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • k5MrPIkJ7yLiRrO18OFs0RC-7bRVSx49bN33g-OzksYe2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • yvf2J4-oQyvdyD0elELRqlvf6p6OqT-xoOfyDTjODeoe2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • e_L6Ty1HeSjmWDNArzKIdcm5imrcCcO36BKnEuCt8x8e2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • I0rGoj5soCMfOiTRwACcFjwTNkKiVn9ldL9md2oZMm8e2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • XiyE5i_3EZUoYUG72YR3qMWgJRcJ1Lje5r7Hlqwi2aEe2P-Tm0zs4tIJcSo2wPkFbzjHC5qeZt1TD_c5pvvrXA

 • uTiEvW5-py2Omr49RrvCRx5iCuBA-Q8xlAhKmNpFThMk98RjvldF7M_VNOlFtH5idM6Nl2SqHE3gtjXCevx09w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl